Ugrás a tartalomhoz

Teljeskörű ügyfélazonosítás projekt (TÜAP)

  • Projekt címe: Teljeskörű Ügyfélazonosítás Projekt
  • Projekt száma: EKOP-2.3.8-2012-2012-0001
  • Szerződött támogatás összege: 402 230 000 Ft
  • A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Az EKOP 2.3.8-2012-2012-0001 „Teljes körű ügyfél-azonosítás” projekt (rövidítve TÜAP) ezt a fejlesztési célt szolgálja. A projektben létrejövő szolgáltatások a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (a továbbiakban Ket.), a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvényben (a továbbiakban: Szaz. tv.), valamint a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012 (IV. 21.) Korm. rendeletben a Kormány, illetve az állam kötelezően biztosított, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásként (SZEÜSZ) került definiálásra.

TÜAP a fent megjelölt jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtását, a Ket. 168. § (1) bekezdésének a), b), d), e), o), q) és s) pontjában meghatározott, állam által kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások, valamint a Ket. 168. § (1) bekezdésének p) pontja szerinti szolgáltatás egyes elemei informatikai hátterének fejlesztését és teljes körű igazgatási modelljének kidolgozását szolgálja.

A projekt keretében az IdomSoft Zrt, mint konzorciumi tag az alább feladatokat végzi el:

  • Összerendelési Nyilvántartás (ÖNY) megvalósítása, valamint a csatlakozó primer és szekunder szakrendszerek interfész kapcsolatának kialakítása, valamint az ÖNY próba ősfeltöltések keretében adatelemzések végrehajtása, s ennek eredménye alapján módszertani javaslatok kidolgozása a kapcsolódó szakrendszerek adattisztításának elvégzése érdekében
  • Összerendelési Nyilvántartáshoz kapcsolódó szakrendszerek közül az alábbi rendszerek esetében a szükséges szakrendszer oldali fejlesztések megvalósítása: Személyiadat- és lakcímnyilvántartás (SZL), Idegenrendészeti személyiadat- és lakcímnyilvántartás (ISZL), Személyazonosító igazolvány nyilvántartás (SZIG), Úti okmány nyilvántartás (UTL), Vezetői-engedély nyilvántartás (VEN), Ügyfélkapu (ÜK)
  • Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartás (3.NYT) létrehozása
  • Részleges kódú telefonos azonosítás (RKTA) szolgáltatás kialakítása
  • Rendszeres/Időszaki értesítési (RÉR) szolgáltatás megvalósítása

A projekt befejezési dátuma: 2015. június 30.