Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek (Általános Adatvédelmi Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően történik.

A hozzájáruló nyilatkozat aláírásával az Érintett önkéntesen hozzájárul és felhatalmazza az Adatkezelőt arra, hogy a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatait az itt meghatározott módon, az itt meghatározott célra és ideig kezelje.

Az Adatkezelő a Nova Voks alkalmazás felhasználóinak személyes adatait, az alkalmazás használatának idejére, a használat befejezéséig vagy a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezeli.

A jelen adatkezelési tájékoztató szerinti adatkezelés jellemzőit az alábbi táblázat foglalja össze:

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama
Az adatkezelés célja a Nova Voks alkalmazás leírásszerű használata. Hozzájárulás:

  • Általános Adatvédelmi Rendelet 6.cikk (1) bekezdés a) pont szerint
Felhasználó:

  • neve
Adatkezelő az érintett személy jelen táblázatban foglalt adatait a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az alkalmazás használatának befejezéséig.

1. Az adatkezelő adatai

1.1 Adatkezelő

  • Név: IdomSoft Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő)
  • Székhelye: 1134 Budapest, Tüzér u. 41.
  • Postacíme: 1394 Pf.: 390.
  • Képviseletre jogosult: Dr. Karlócai Balázs vezérigazgató
  • E-mail cím: kapcsolat@idomsoft.hu

1.2 Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője

  • Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Sabjanics István
  • Címe: 1134 Budapest, Tüzér u. 41.
  • E-mail címe: adatvedelem@idomsoft.hu

2. Személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő tevékenysége során adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az érintettek adatait harmadik személyek számára nem továbbítja.

A Nova Voks alkalmazás felhasználói számára az online felületen látható lehet a további résztvevők neve, videóhívás esetén képmása.

3. Az Érintettek köre

Az adatkezeléssel érintett természetes személyek az Adatkezelő által üzemeltetett Nova Voks felhasználói.

4. Az Érintett jogai

Az érintett – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

5. Technikai intézkedések

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat a következő elérhetőségen fogadja: adatvedelem@idomsoft.hu.

Az Adatkezelő a panaszbejelentőnek a bejelentés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül választ küld, vagy értesíti a bejelentés alapján indított vizsgálatának megkezdéséről. Az Adatkezelő a kivizsgálás eredményéről a panaszbejelentőt legkésőbb 20 munkanapon belül értesíti a megadott elérhetőségen, elektronikus bejelentés esetén elektronikus levelezési címén.

Az érintettek továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 1 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) is fordulhatnak. A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra való hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Jelen esetben ezért kérjük, ha bármilyen probléma, igény, kérés merül fel, azt először az Adatkezelő IdomSoft Zrt. felé terjesszék elő.

Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amennyiben megítélésük szerint az adatkezelő, vagy az adatfeldolgozó személyes adataikat a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Az ügyben a bíróság soron kívül jár el. Az érintett szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

×