Ugrás a tartalomhoz

Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi tájékoztató toborzási és kiválasztási tevékenységet támogató elektronikus adatkezeléshez

Adatkezelő

A toborzási és kiválasztási tevékenységet támogató elektronikus adatkezelés adatkezelője az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 133. VÁCI GREENS „E” Irodaépület, továbbiakban: IdomSoft Zrt.)

Adatkezelés célja

A pályázók adatainak felvétele, tárolása a szakképzettségüknek, végzettségüknek megfelelő aktuális állásajánlatokkal való megkeresésük, továbbá az IdomSoft Zrt. által meghirdetett álláshelyekre való jelentkezés céljából.

Adatkezelés jogalapja

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti, Ön által megadott hozzájárulás.

A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Ön nem járul hozzá adatainak kezeléséhez, úgy ezen felületet nem tudja igénybe venni az IdomSoft Zrt.-hez történő jelentkezés céljából.

Adatkezeléssel érintett személyes adatok köre

Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma, fotója, szakmai tapasztalatának területe és szintje, az önéletrajzában feltüntetett egyéb személyes adatai, a jelentkező által csatoltan megküldött pályázati anyag, az esetleges szakmai tesztek/ feladatmegoldások és ezek értékelése.

Adatkezelés időtartama

A személyes adatokat az IdomSoft Zrt. Szervezetfejlesztési és HR Iroda munkatársai a jelentkezéstől számított egy évig, illetve az adatok törlésére vonatkozó kérelem teljesítéséig tárolják és kezelik.

Adattörlés és adatmódosítás

Az adatok adatbázisból történő törlése iránt a pályázó bármikor kérelmet nyújthat be a kivalasztas@idomsoft.hu elektronikus e-mail címre. A Szervezetfejlesztési és HR Iroda a törlésre vonatkozó kérelem beérkezését követő öt munkanapon belül törli az adatokat.

Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintettnek joga van személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérni, továbbá adatainak helyesbítését, törlését, korlátozását, valamint adatainak hordozását kérni a GDPR alapján az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: kivalasztas@idomsoft.hu

Levelezési cím: IdomSoft Zrt. Szervezetfejlesztés és HR Iroda, 1138 Budapest, Váci út 133. (VÁCI GREENS „E” Irodaépület)

A pályázó a fenti jogainak gyakorlásával összefüggésben az IdomSoft Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez is fordulhat az adatvedelem@idomsoft.hu e-mail címen.

A pályázó a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

A fentieken túlmenően a pályázó keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye – választása szerint a pályázó lakóhelye – szerint illetékes törvényszékhez. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el.